Services

Company

EN

WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY DEVSPOWER ACADEMY

Last modified on 10th July 2024

DevsPower Academy to nazwa platformy edukacyjnej dostępnej jako usługa on-line, w ramach której podmioty spełniające kryteria merytoryczne i formalne określone w niniejszym dokumencie mogą zamieszczać kursy, a uprawnieni użytkownicy korzystać z nich nieodpłatnie. Kursy, zamieszczane i prowadzone są przez dowolne podmioty, których kurs zostanie dopuszczony do publikacji na platformie po spełnieniu kryteriów przewidzianych niniejszym regulaminem i zawarciu umów uprawniających do umieszczenia kursu.

Zasady korzystania z platformy edukacyjnej DevsPower Academy, jako rozwiązania teleinformatycznego świadczącego usługi drogą elektroniczną określa niniejszy dokument, którego postanowienia odnoszą się do zakresu świadczonych usług i funkcjonalności udostępnianych drogą elektroniczną, witryny internetowej, interfejsu użytkowników, prezentowanych treści, a także wykorzystywanego oprogramowania. Niniejsza regulacja nie odnosi się do sposobu i warunków korzystania z kursów lub treści kursów, ten obszar regulują odrębnie określane zasady przez podmioty uprawnione do zamieszczania kursów.

SŁOWNIK UŻYTYCH POJĘĆ

Adres email

identyfikator w systemie poczty elektronicznej umożliwiający porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

Formularz rejestracyjny

formularz on–line wypełniany przez osobę fizyczną w celu założenia Konta uprawniającego do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Platformy edukacyjnej DevsPower Academy przypisanych do Konta;

Hasło

ciąg znaków umożliwiający Użytkownikowi na dostęp do Konta;

Informacja o usłudze

każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania Usługi/lub Platformy za pomocą środków komunikacji elektronicznej z Użytkownikiem;

Jednostka edukacyjna

podmiot zamieszczający i prowadzący Kurs na Platformie;

Konto

dostępny za pośrednictwem Platformy zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika umożliwiający mu korzystanie po zalogowaniu z dostępnych aktualnie funkcjonalności oraz przypisanych Usług;

Kurs

kurs spełniający warunki określone w Wytycznych, mający na celu podnoszenie kompetencji i kwalifikacje ich Uczestników, zamieszczony i publikowany na Platformie przez Jednostkę edukacyjną po uzyskaniu dopuszczenia do publikacji przez Operatora merytorycznego;

Operator

DevsPower, ul. Milczańska 3, 61-131 Poznań

Platforma

internetowa platforma edukacyjna o nazwie DevsPower Academy za pośrednictwem której świadczone są Usługi oraz udostępniane Kursy, dostępna pod adresem URL https://junior.devspower.com;

Regulamin

niniejszy dokument występujący pod nazwą Warunki korzystania z Platformy DevsPower Academy określający warunki korzystania z Platformy DevsPower Academy;

RODO

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Usługi

usługi świadczone za pośrednictwem Platformy na rzecz Jednostek edukacyjnych oraz Uczestników określone szczegółowo w rozdziale III pkt 2;

Uczestnik

użytkownik który korzysta z udostępnionego na Platformie Kursu na zasadach określonych w Regulaminie oraz warunkach określonych przez Jednostki edukacyjne dla poszczególnych kursów;

Użytkownik

każda osoba fizyczna posiadająca Konto;

Wytyczne

dokument określający warunki merytoryczne, metodyczne i techniczne dla kursów zamieszczanych na Platformie;

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 2. Regulamin określa zasady korzystania przez Jednostki edukacyjne oraz Użytkowników z Usług dostępnych na platformie edukacyjnej DevsPower Academy, warunki ich świadczenia przez Operatora oraz zakres odpowiedzialności poszczególnych podmiotów.

 3. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na Platformie pod nazwą „Warunki korzystania z platformy DevsPower Academy” w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści, dowolnej osobie.

 4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w zakresie dostarczanych przez siebie Usług lub warunków ich świadczenia.

 5. Operator zastrzega sobie prawo do określania szczegółowych warunków korzystania ze świadczonych przez siebie Usług, określonych w rozdziale III pkt 2 w odrębnych regulaminach lub załącznikach.

 6. Przed rozpoczęciem korzystania z Usług Platformy DevsPower Academy każdy jej użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem. Korzystanie z Usług możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji Regulaminu. W przypadku Jednostek edukacyjnych korzystanie z dedykowanych im Usług możliwe jest po zawarciu dodatkowej umowy z Operatorem w formie pisemnej lub elektronicznej.

 7. Korzystając w jakikolwiek sposób z Platformy, odpowiednio Jednostka edukacyjna lub Uczestnik potwierdzają, że zapoznali się z treścią Regulaminu, akceptują jego postanowienia i zobowiązują się do jego przestrzegania.

 8. Odpowiedzialność za świadczenie Usług w stosunku do Jednostek edukacyjnych i Uczestników ponosi Operator.

 9. W przypadku usług dostarczanych za pośrednictwem Platformy przez stosowne połączenia do stron internetowych innych usługodawców warunki ich świadczenia określają właściwe im regulacje. W omawianym przypadku stroną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest właściwy im dostawca usług. Operator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez tych usługodawców. Postanowienia niniejszego punktu odnoszą się również do Kursów.

 10. Regulamin stanowi jednocześnie w stosunku do użytkowników Platformy umowę pomiędzy Operatorem a Użytkownikami Platformy (Uczestnik, Jednostka edukacyjna) zawieraną na warunkach określonych w Regulaminie, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019, poz. 123 z późn. zm.).

 11. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez sądy polskie właściwe dla siedziby Operatora.

 12. WARUNKI TECHNICZNE

 13. W ramach Platformy udostępnia się następujące narzędzie on-line:

 14. https://junior.devspower.com - służące do korzystania z Kursów,

 15. Korzystanie z narzędzia wymaga posiadania Konta użytkownika zakładanego w procesie rejestracji określonym w Regulaminie.

 16. Warunki merytoryczne, metodyczne i techniczne dla Kursów określone są w Wytycznych.

 17. Warunkiem technicznym korzystania z Platformy lub Usług jest posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego typu laptop, tablet lub smartfon z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową wskazaną w ust. 5 oraz Adresu e-mail działającego na dowolnym serwerze.

 18. Korzystanie z Platformy lub Usług możliwe jest przy spełnieniu następujących wymagań technicznych:

 19. przeglądarki: Edge 43 lub wyższy, Google Chrome 70 lub wyższy, Mozilla Firefox 61 lub wyższy, Safari 12 lub wyższy, Opera 56 lub wyższy;

 20. włączona obsługa cookies (ciasteczek) oraz Local Storage;

 21. włączona obsługa JavaScript w przeglądarce.

 22. Urządzenia mobilne, za pomocą których dochodzi do korzystania z Platformy lub Usług muszą mieć zapewnione aktywne połączenie internetowe.

 23. Korzystanie z Platformy lub Usług wiąże się ze standardowym ryzykiem związanym z korzystaniem z sieci Internet, wobec tego rekomenduje się Użytkownikom podjęcie odpowiednich kroków celem ich zminimalizowania, w szczególności stosowania odpowiednich zabezpieczeń urządzeń informatycznych, za pomocą których Użytkownicy korzystają z Platformy lub Usług, nieudostępniania loginu i hasła, korzystania z programów antywirusowych oraz aktualnych przeglądarek internetowych.

 24. ZAKRES USŁUG

 25. Usługi świadczone przez Operatora na rzecz Jednostek edukacyjnych lub Uczestników wykonywane są zgodnie z Regulaminem i w zakresie w nim określonym.

 26. Usługi świadczone przez Operatora obejmują:

 27. obsługę procesu oceny spełnienia warunków dopuszczenia Kursów do publikacji na platformie DevsPower Academy,

 28. zgromadzenie danych niezbędnych do skonfigurowania Kursu do zamieszczania na Platformie,

 29. publikowanie informacji o aktualnie prowadzonych kursach w ramach Platformy,

 30. udostępnianie Kursów w taki sposób, aby Uczestnik, spełniając warunki techniczne określone w Regulaminie, mógł się na nie zarejestrować w celu korzystania z nich w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

 31. zapewnienie środowiska informatycznego umożliwiającego tworzenie i edycję dowolnych kursów (narzędzie wskazane w rozdz. II ust. 1 pkt 2) i 3)),

 32. zapewnienie środowiska informatycznego umożliwiającego Jednostce edukacyjnej prowadzenie Kursu dopuszczonego do publikacji i zarządzanie jego Uczestnikami (narzędzie wskazane w rozdz. II ust. 1 pkt 1)),

 33. obsługę zapytań, zgłaszanych uwag oraz niezgodności w zakresie metodycznym,

 34. ewaluacja Kursów,

 35. administrowanie danymi Użytkowników,

 36. zapewnienie i utrzymanie środowiska teleinformatycznego niezbędnego do funkcjonowania Platformy,

 37. utrzymanie funkcjonowania Platformy (narzędzi) dla potrzeb świadczonych Usług,

 38. utrzymanie Platformy w konfiguracji umożliwiającej zamieszczenie Kursu,

 39. wsparcie techniczne narzędzi dostępnych na Platformie, o których mowa w rozdziale II pkt 1,

 40. obsługa zapytań, skarg i zastrzeżeń technicznych,

 41. zarządzanie procesem rejestracji i kontami Użytkowników,

 42. utrzymanie baz danych w pozyskanych konfiguracjach,

 43. utrzymanie Kursów w konfiguracjach umieszczonych na Platformie.

 44. Usługi, o których mowa w ust. 2 pkt 1), 2), 5), 6), 7), 8), 9), 12), 13) świadczone są wyłącznie na rzecz Jednostek edukacyjnych.

 45. Operator jest uprawniony do przekazania realizacji części usług wskazanych w ust. 2 innemu podmiotowi działającemu w imieniu i na rzecz Operatora. W takim przypadku Operator poinformuje na stronie Platformy o wyznaczonym w tym celu podmiocie i wskaże zakres świadczonych przez niego usług.

 46. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

 47. Każdy podmiot chcąc korzystać z Usług powinien posiadać aktywne Konto. Założenie Konta dokonuje się w procesie rejestracji poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego, podanie danych obowiązkowych oraz zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu. Jednostki edukacyjne mogą przewidzieć dodatkowe formy rejestracji i udostępniania poszczególnych Kursów, których są autorami, w szczególności żądać od Uczestników dodatkowych danych lub określać im regulaminy uczestnictwa w prowadzonych przez siebie kursach, o czym będą ich informować w ramach procesu rejestracji do udziału w Kursie.

 48. Proces rejestracji do Platformy DevsPower Academy polega na wypełnieniu i przesłaniu formularza dostępnego pod adresem: https://junior.devspower.com/authentication/register.

 49. Osoba wypełniająca formularz, przez fakt wysłania Formularza rejestracyjnego oświadcza, że:

 50. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

 51. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

 52. w przypadku, gdy działa w imieniu Jednostki edukacyjnej jest uprawniona do jej reprezentowania, składania oświadczeń woli w jej imieniu i wykonywania czynności niezbędnych w zakresie korzystania z Usługi za pośrednictwem Platformy DevsPower Academy,

 53. podane dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

 54. Operator po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego i akceptacji Regulaminu, utworzy dla Użytkownika unikalne Konto o identyfikatorze będącym podanym przez niego adresem e -mail poczty elektronicznej i wybranej nazwie.

 55. Adres e-mail jest powiązany z Kontem i stanowi konieczną formę identyfikacji wobec Użytkownika i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług, na co Użytkownik wyraża zgodę.

 56. Operator może odmówić utworzenia Konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana przez innych Użytkowników lub jeżeli poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy jakichkolwiek osób trzecich.

 57. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego Adresu e-mail oraz Hasła. Jednocześnie zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie nieuprawnionej w jego imieniu Hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.

 58. Użytkownik może mieć tylko jedno Konto.

 59. ZAWARCIE i ROZWIĄZANIE UMOWY

 60. Umowa z Użytkownikiem na korzystanie z usług Platformy DevsPower Academy (usługi świadczone drogą elektroniczną) zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu. W przypadku Jednostek edukacyjnych dodatkowo wymagane jest zawarcie umowy określającej warunki świadczenia usług doradczych, technicznych, w tym warunków zamieszczania Kursów na Platformie przez Operatora. Umowa o której mowa w zdaniu poprzednim wymaga dla swojej ważności formy pisemnej. Dodatkowo Jednostki edukacyjne zobowiązane są przed zamieszczeniem dopuszczonego do publikacji na Platformie Kursu zawrzeć z Operatorem umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 61. Stroną umowy, o której mowa w zdaniu pierwszym w ust. 1 na korzystanie z Usług Platformy DevsPower Academy (dalej: Umowa) jest Operator.

 62. Użytkownik zawierając Umowę oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje w całości jego postanowienia. Zawarcie Umowy jest dobrowolne.

 63. Umowa z Użytkownikiem zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 64. Użytkownik może rozwiązać Umowę w każdym czasie poprzez zgłoszenie odpowiedniego oświadczenia na adres e-mail contact@devspower.com lub listownie na adres siedziby Operatora. Skutkiem rozwiązania Umowy jest usunięcie Konta i brak możliwości korzystania z Usług.

 65. Operator ma prawo: rozwiązać Umowę lub zablokować Konto Użytkownika w następujących przypadkach:

 66. zmiany obowiązujących przepisów prawa lub prowadzonej działalności statutowej,

 67. powzięcia uzasadnionych informacji, że Użytkownik korzysta z Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Operatora,

 68. umieszczania przez Jednostkę edukacyjną treści niezgodnych z Regulaminem lub umową, o której mowa w ust. 1 zdanie drugie,

 69. uznania wniesionego sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika, zgodnie z art. 21 RODO,

 70. braku akceptacji zmian w Regulaminie,

 71. rozwiązania umowy, o której mowa w ust. 1 zdanie drugie , jeżeli Użytkownik występuje w imieniu i na rzecz Jednostki edukacyjnej i posiada w tym celu Konto.

 72. O rozwiązaniu umowy Operator poinformuje Użytkownika najpóźniej w terminie 72 godzin od zaistnienia okoliczności uzasadniających rozwiązanie Umowy, przesyłając stosowne oświadczenie na adres e - mail Użytkownika podany w procesie rejestracji Konta. Rozwiązanie Umowy następuje w terminie 14 dni od przesłania oświadczenia.

---------------tu dalej

 1. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG

 2. Korzystanie z Usług jest dobrowolne.

 3. W celu sprawnej realizacji Usługi Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego Adresu e-mail. Adres ten jest podawany bezpośrednio w Formularzu rejestracyjnym i może być modyfikowany.

 4. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za nieprawdziwość złożonych oświadczeń i zapewnień oraz za niedopełnienie zobowiązań wynikających z Regulaminu.

 5. Korzystając z narzędzi umożliwiających przekazywanie informacji dostępnych za pośrednictwem Platformy DevsPower Academy należy wprowadzać dane w polach do tego przeznaczonych. Pola mogą zawierać tylko te dane, do których zostały przeznaczone.

 6. Zabrania się udostępniania Konta innym osobom lub podmiotom.

 7. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Platformy lub Usług.

 8. Użytkownik jest zobowiązany, w szczególności do:

 9. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Platformy DevsPower Academy oraz od korzystania z Usług w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,

 10. nienaruszania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,

 11. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o Usługobiorcach nie będących Jednostkami naukowymi bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i Regulamin,

 12. niewykorzystywania Usług do celów komercyjnych.

 13. Operator ma prawo do opublikowania nazwy, logo Użytkownika będącego Jednostką edukacyjną oraz adresu jego strony internetowej na Platformie lub w dowolnych materiałach promujących Platformę oraz Usługi, o ile nie naruszają dobrych obyczajów, powszechnie stosowanych standardów branżowych, dóbr osobistych i dobrego imienia Jednostek edukacyjnych.

 14. Jednostka edukacyjna zobowiązana jest zapewnić, aby Kursy prezentowane na Platformie były zgodne z Wytycznymi, w tym zgodne z przepisami prawa, kompletne, dokładne i niewprowadzające Uczestników w błąd. Jednostka edukacyjna ponosi wszelką odpowiedzialność za treść Kursu oraz wszelkie błędy i nieścisłości.

 15. Zakazana jest publikacja Kursów zawierających informacje naruszające przepisy prawa, w tym autorskie prawa majątkowe i osobiste, dobre obyczaje, bądź informacje stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji. Kurs nie może w szczególności:

 16. naruszać godności ludzkiej,

 17. naruszać dobrego imienia jakichkolwiek osób lub podmiotów,

 18. naruszać obowiązujących przepisów prawa,

 19. zawierać treści obraźliwych, pornograficznych lub dyskryminujących,

 20. naruszać prawnie chronionych interesów Operatora, w szczególności ich dóbr osobistych,

 21. wprowadzać Uczestnika w błąd.

 22. W przypadku uzyskania informacji, że Kurs narusza postanowienia pkt 10 lub 11 Operator ma prawo natychmiast zawiesić świadczenie Usługi w stosunku do Jednostki edukacyjnej, co nie wyłącza dalszych uprawnień przewidzianych w Regulaminie.

 23. PRAWA I OBOWIĄZKI OPERATORA

 24. Operator jako podmiot uprawniony do utrzymania i zarządzania Platformą w ramach zadania publicznego, zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji Usług oraz sposobu działania Platformy DevsPower Academy, w tym zaprzestania jej działalności, przeniesienia praw oraz podjęcia dozwolonych przez prawo czynności związanych z Platformą DevsPower Academy, w szczególności jeżeli modyfikacja Usług, sposób działania Platformy lub konieczność zaprzestania jej funkcjonowania wynika ze zmian technologii informatycznych użytych do utrzymania i rozwoju Platformy lub spowodowane jest to koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych na Platformie informacji lub wynika z przepisów prawa. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Operatora.

 25. Operator zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania i/lub usunięcia Konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Platformy DevsPower Academy lub niezgodne z Regulaminem.

 26. Operator zastrzega sobie prawo zamieszczania Kursów o dowolnej tematyce naukowej oraz zakresie zdobywanych umiejętności i kompetencji, a także różnym stopniu trudności, niezależnie od Kursów jakie zostaną dopuszczone na Platformę po spełnieniu warunków dopuszczenia. Operator ma również prawo w uzasadnionych sytuacjach do usuwania wszelkich Kursów z Platformy DevsPower Academy w dowolnym momencie lub ich modyfikacji.

 27. Operator zastrzega sobie prawo do:

 28. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług w całości lub w części,

 29. okresowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych,

 30. wysyłania na adres e - mail Użytkowników komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Platformy i/lub świadczeniem Usług,

 31. odmowy świadczenia Usług, jeśli Użytkownik poda błędny, fałszywy lub tymczasowy adres email lub dane w Formularzu rejestracyjnym,

 32. odmowy świadczenia Usług, jeżeli Użytkownik nie przestrzega postanowień Regulaminu,

 33. dowolnej modyfikacji świadczonych Usług oraz sposobu działania Platformy DevsPower Academy,

 34. dowolnego personalizowania treści informacji wysyłanych do Użytkowników oraz dowolnego wybierania adresatów.

 35. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwych lub nieaktualnych danych podanych przez Użytkownika, Operator ma prawo go wezwać do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości.

 36. Operator nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Platformy DevsPower Academy i/ lub Usług w całości albo w części w zakresie w jakim nie ma wpływu na jakość świadczenia Usługi, np. ze względu na dostawców usług internetowych, informatycznych, itp.

 37. Operator ma prawo do ingerencji w Konto w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Platformy DevsPower Academy.

 38. PŁATNOŚCI ZA USŁUGI

 39. Portal ma charakter komercyjny.

 40. Korzystanie z Usług jest nieodpłatne.

 41. Użytkownik powinien mieć świadomość, że korzystanie z Usług za pośrednictwem Platformy DevsPower Academy wymagać będzie połączenia z siecią Internet i wiązać się będzie z kosztami transmisji danych, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług planu taryfowego operatora sieci, z której dany Użytkownik/ usługobiorca korzysta.

 42. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 43. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

 44. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług w całości lub części na rzecz Użytkowników. Operator nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług i usunięcia Konta Użytkownika naruszającego Regulamin.

 45. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

 46. szkody wyrządzone osobom trzecim lub następstwa działań, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

 47. za treści udostępniane przez Użytkowników w ramach Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,

 48. szkody Jednostek edukacyjnych lub Uczestników powstałe w związku z zaprzestaniem publikowania Kursu,

 49. zgodność z prawdą zamieszczonych przez Użytkowników informacji,

 50. utratę przez Użytkowników danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Operatora (działanie osób trzecich),

 51. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania zaniechania osób trzecich, awarie, itp.),

 52. podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji Konta, nieprzestrzegania przez Użytkowników warunków Regulaminu,

 53. działania lub zaniechania dostawców usług internetowych oraz awarie i zakłócenia w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem której Użytkownik korzysta z Platformy,

 54. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie loginu lub hasła,

 55. przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałych z przyczyn niezależnych od Operatora.

 56. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Operator nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

 57. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dane przekazane w celu otrzymania potwierdzenia ukończenia Kursu lub wydania zaświadczenia, w przypadku, gdy Uczestnik poda je w sposób błędny lub nieprawdziwy.

 58. Jednostka edukacyjna ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za dobór osób, którymi posługuje się w zakresie korzystania z Usług, w szczególności za wprowadzane przez nie dane i informacje, rozporządzanie przez nie przydzielonymi przez Operatora hasłami i loginami.

 59. PRAWA AUTORSKIE ORAZ LICENCJE

 60. Wszelkie prawa do utworów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1231 z późn. zm.), z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3, stanowiących element Platformy, w tym do całego utworu jak i jego fragmentów, a w szczególności do elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów programistycznych generujących i obsługujących Platformę lub pozwalających na korzystanie z Usługi, są zastrzeżone na rzecz Operatora.

 61. Postanowienia ust. 1 nie mają zastosowania do Kursów których prawa do dysponowania autorskimi prawami majątkowymi lub licencjami przysługują Jednostkom edukacyjnym lub podmiotom z nimi współpracującym. Zasady korzystania z Kursów określają odrębne regulacje określone przez ich twórców.

 62. Użytkownik nie ma prawa sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać w celach zarobkowych lub komercyjnych Platformy lub jej fragmentu, w szczególności przesyłać lub udostępniać w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

 63. Każde naruszenie praw autorskich przez Użytkownika może spowodować jego odpowiedzialność cywilną lub karną z tego tytułu.

 64. PRZECHOWYWANIE I UDOSTĘPNIANIE KURSÓW

 65. Operator zapewnia możliwość deponowania i publikacji Kursów na Platformie zgodnie z możliwościami technologicznymi Platformy.

 66. Do zamieszczania i publikowania Kursów na Platformie uprawniona jest Jednostka edukacyjna po zatwierdzeniu Kursu przez Operatora.

 67. Jednostka edukacyjna oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe lub dysponuje prawem licencji uprawniającym ją do zamieszczenia i publikowania Kursu na Platformie oraz wykorzystywania Kursu w zakresie jego rozpowszechniania i udostępniania za pomocą sieci Internet, w taki sposób aby każdy miał do niego dostęp w dowolnym miejscu i czasie w tym możliwość utrwalania i zwielokrotniania Kursu techniką cyfrową.

 68. Jednostka edukacyjna oświadcza, że Kurs nie narusza żadnych praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.

 69. Operator nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z Kursów przez Uczestników. Uczestnik może korzystać z Kursów na zasadach i w sposób określony przez twórcę Kursu (Jednostkę edukacyjną). Szczegółowe pola eksploatacji oraz warunki licencji na jakich można korzystać z Kursu każdorazowo określa Jednostka edukacyjna zamieszczająca Kurs.

 70. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie Kursów niezgodnie z prawem oraz niezgodnie z określoną dla nich licencją.

 71. Jednostka edukacyjna ma możliwość zamieszczania lub usunięcia Kursu na Platformie w terminie ustalonym z Operatorem. Kategorie tematyczne, czas trwania, termin rozpoczęcia i zakończenia Kursu oraz terminy zapisów na Kurs określa Jednostka edukacyjna.

 72. Operator ma możliwość zablokowania Kursu co do którego zachodzi podejrzenie, że został zamieszczony z naruszeniem zasad prawa lub postanowień Regulaminu.

 73. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 74. Operator przetwarza wyłącznie te dane osobowe Użytkowników, które są niezbędne do świadczenia Usług określonych Regulaminem oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 75. Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem zasad ochrony i bezpieczeństwa danych zgodnie z wymaganiami RODO.

 76. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Platformy jest DevsPower, ul. Milczańska 3, 61-131 Poznań. Kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: contact@devspower.com.

 77. Operator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym w sprawach dotyczących przetwarzanych danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego contact@devspower.com.

 78. Operator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail użytkownika, reprezentowana jednostka edukacyjna.

 79. Dane osobowe dotyczące Użytkowników przetwarzane są w następujących celach:

 80. rejestracji Kont w Serwisie,

 81. realizacji Usług,

 82. obsługi procesu rejestracji i logowania do Konta,

 83. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 84. wyjaśniania okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,

 85. tworzenia kopii i przechowywania danych.

 86. Podanie danych osobowych dotyczących Użytkowników jest dobrowolne, ale niezbędne dla korzystania z określonych Usług.

 87. Dane osobowe dotyczące Użytkowników przetwarzane są w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane osobowe Użytkowników reprezentujących Jednostkę edukacyjną przetwarzane są w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jako prawnie uzasadniony interes administratora przejawiający się w realizacji postanowień umowy.

 88. Dostęp do danych mogą mieć następujący odbiorcy danych: upoważnieni pracownicy dostawców usług, którym administrator w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych lub dalszego powierzenia przekazał dane osobowe w związku ze świadczonym wsparciem związanym z realizacją Usług, administrowaniem i rozwojem Platformy. Dane mogą być przekazywane kolejnym odbiorcom, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych na potrzeby świadczenia usług na rzecz administratora lub podmiotu przetwarzającego. Dane Użytkowników mogą być również udostępnione Jednostkom edukacyjnym.

 89. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych oraz ograniczenie ich przetwarzania.

 90. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 91. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres utrzymywania Konta Użytkownika oraz nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy.

 92. Realizacja praw, o których mowa w pkt. 10 możliwa jest za pośrednictwem adresu mailowego contact@devspower.com.

 93. Administratorami danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO dotyczących Uczestników Kursów są podmioty które zamieściły i prowadzą te kursy. Operator w stosunku do tych danych posiada status podmiotu przetwarzającego.

 94. ZABEZPIECZENIE DANYCH

 95. Dane gromadzone przez Operatora są zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem zabezpieczeniami systemowymi, fizycznymi i organizacyjnymi zgodnie z przyjętą i aktualnie obowiązującą w tym zakresie polityką bezpieczeństwa informacji i danych osobowych.

 96. Operator oświadcza, iż dokłada należytej staranności, aby zapewnić wszystkim Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z dedykowanych im funkcji. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać mailowo na adres contact@devspower.com.

 97. WSPARCIE MERYTORYCZNE I TECHNICZNE UŻYTKOWNIKÓW

 98. Zakłócenia w funkcjonowaniu lub problemy związane ze świadczonymi usługami w ramach Platformy DevsPower Academy mogą być zgłaszane przez Użytkownika za pośrednictwem adresu e-mail contact@devspower.com.

 99. Użytkownik może zgłosić zastrzeżenie w takim zakresie w jakim przewidziane Regulaminem dedykowane im Usługi nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 100. Zgłoszenie powinno być przesłane w ciągu 14 dni od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przesłanie zgłoszenia.

 101. Zgłoszenie można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres e-mail: contact@devspower.com 

 102. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail lub inny adres korespondencyjny, okoliczności uzasadniające zgłoszenie, a także konkretne żądanie związane ze zgłoszeniem.

 103. Jeżeli podane w zgłoszeniu dane lub informacje wymagają uzupełnienia, podmiot je rozpatrujący, zwróci się do zgłaszającego o uzupełnienie we wskazanym zakresie. W przypadku braku uzupełnienia zgłoszenie pozostanie bez rozpatrzenia.

 104. Operator rozpoznaje zgłoszenie w terminie 30 dni od daty jego otrzymania w sposób prawidłowy (zawierające wymagane elementy, niewymagające uzupełnienia). W sprawach zawiłych Operator może wydłużyć ten termin do 60 dni po uprzednim powiadomieniu zgłaszającego. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia drogą korespondencji elektronicznej, na podany przez siebie adres e-mail.

 105. Operator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości Regulaminu lub przepisów prawa.

 106. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 107. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

 108. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach Regulaminu stosownym komunikatem zamieszczonym na Platformie DevsPower Academy oraz informacją przesłaną na adres e-mail podany odpowiednio w Formularzu rejestracyjnym lub zamieszczoną informacją o zmianie regulaminu wraz z jego treścią dostępną po zalogowaniu do Konta.

 109. Użytkownik może odmówić akceptacji zmian przesyłając Operatorowi stosowne oświadczenie w tym zakresie w formie pisemnej, mailowej na adres contact@devspower.com lub, w przypadku posiadaczy Konta, zaznaczając brak akceptacji zmian po zalogowaniu do Konta. Oświadczenie o braku akceptacji zmian powinno być przekazane Operatorowi niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu w sposób określony w ust. 2. Brak oświadczenia w powyższym terminie jest uznany za akceptację zmian przez Użytkownika. Przesłanie oświadczenia jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy przez Użytkownika z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia, liczonego od dnia otrzymania przez Operatora informacji o odmowie akceptacji zmian.

 110. Użytkownik ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu z powodu nieaktualnego, nieprawdziwego lub należącego do innego podmiotu adresu e-mail.

 111. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownikom wyświetlona zostanie lista najważniejszych zmian. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem w nowym brzmieniu.

 112. Wszelkie spory związane z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Operatora, przy czym w przypadku sporów na tle sposobu realizacji przez Operatora Usług, postępowanie sądowe może być wszczęte po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, w pozostałych przypadkach Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporów w drodze negocjacji prowadzonych przez okres 90 dni.

 113. Nie stanowi zmian Regulaminu: zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Operatora, zmiana danych wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego działalności, ani zmiana Polityki Prywatności, jeżeli jej zmiany wynikają z obowiązujących przepisów prawa lub są bardziej korzystne dla Użytkownika.

 114. Operator ma prawo podjąć decyzję o zaprzestaniu lub zawieszeniu świadczenia Usługi. W takim przypadku poinformuje Użytkowników, zamieszczając na głównej stronie internetowej Platformy stosowną informację. Zaprzestanie lub zawieszenie świadczenia Usługi nastąpi po upływie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji.

 115. Prawem właściwym dla całości Umowy jest prawo polskie.

 116. W kwestiach nieuregulowanych w Umowach zawartych z Operatorem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 117. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 118. Regulamin obowiązuje od 15.01.2022r. 

How can you contact us about this notice?

If you have any questions or concerns about the privacy policy please contact us.

contact@devspower.com

© DevsPower. 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone

When you visit or interact with our web application, services or tools, we or our authorized service providers may use cookies to store information to help provide you with a better, faster and safer experience and for marketing purposes