Usługi

Firma

PL

Jak wygląda proces tworzenia oprogramowania indywidualnego

Dowiedz się, jak skutecznie stworzyć dedykowane oprogramowanie dostosowane do potrzeb Twojej firmy. Odkryj kluczowe kroki i wyzwania!

karol - fota
Karol Stabryla

23. czerwiec 2024

Rozpoczęcie projektu IT

Grupa dyskutujących pracowników w biurze, skupionych nad laptopem, co wskazuje na wspólne rozwiązywanie problemów

W dzisiejszym świecie, gdzie technologia dynamicznie się rozwija, coraz więcej firm decyduje się na inwestycję w indywidualne rozwiązania programistyczne. Oprogramowanie dostosowane do specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa może znacząco zwiększyć jego efektywność, usprawnić procesy wewnętrzne oraz zapewnić przewagę konkurencyjną na rynku. Proces tworzenia takiego oprogramowania jest jednak złożony i wymaga nie tylko odpowiednich umiejętności technicznych, ale także głębokiego zrozumienia specyfiki działalności klienta oraz jego oczekiwań.

W tym artykule przedstawimy etapy w jakich przebiega proces tworzenia oprogramowania, od wstępnej analizy potrzeb, przez projektowanie i implementację, aż po testowanie i wdrożenie gotowego produktu. Poruszymy także kwestie związane z wyborami technologicznymi, zarządzaniem projektem oraz kluczowymi wyzwaniami, które mogą pojawić się na każdym z tych etapów.

Gotowi na więcej? Oto, jak krok po kroku tworzymy oprogramowanie dostosowane do Twoich potrzeb.

Analiza wymagań

Analiza wymagań to sam początek projektu informatycznego. Etap ten jest niezbędny. W ramach tego procesu wykonawcy projektu  muszą zrozumieć cele biznesowe oraz oczekiwania klienta. Tym samym właściciele firm, którzy decydują się na zatrudnienie specjalistów do opracowania takiego oprogramowania, określają najważniejsze długoterminowe cele. Firma wykonująca zlecenie gromadzi wszystkie ważne informacje, które będą miały przełożenie na czynniki technologiczne, wspomagające kształtowanie tworzonego oprogramowania.

Opracowanie budżetu

Praca nad określeniem budżetu to kolejny krok. Jest on ukierunkowany na ustaleniu zasobów finansowych, które są niezbędne do wykonania projektu informatycznego. W zasobach finansowych należy uwzględnić wszystkie przewidywane koszty, zarówno te bezpośrednie, czyli te, które wpływają na realizację i dostarczenie projektu, ale także i te pośrednie, czyli te, które są  niezbędne do funkcjonowania firmy i realizacji projektów. Dla bardziej szczegółowej analizy kosztów oprogramowania, zapraszamy do zapoznania się z naszym dedykowanym postem na blogu: "Jaki jest koszt oprogramowania dedykowanego?", który zawiera dogłębną analizę różnych czynników wpływających na te wydatki.

Wybór technologii

Dokonanie wyboru technologii, to bardzo istotna kwestia, ponieważ ta decyzja wpłynie na cały przebieg projektu i jego przyszłe funkcjonowanie. Zespół specjalistów przeznaczonych do dokonania takiego wyboru oraz samego tworzenia oprogramowania, powinien wybrać technologię oraz frameworki, które będą najbardziej dopasowane do wymagań projektu. Ważne jest, aby firma wybrała technologię, na której najlepiej się zna, co może znacząco skrócić czas realizacji projektu i zmniejszyć ryzyko błędów. Dodatkowo należy uwzględnić aktualne trendy na rynku, aby zapewnić długofalowe wsparcie i stabilność projektu. W ramach DevsPower korzystamy z technologii Next.js, która umożliwia tworzenie wysokowydajnych aplikacji internetowych. Więcej o technologiach stosowanych przez nas możesz przeczytać w artykule: Tworzenie aplikacji webowych: Kluczowe techniki i narzędzi.

Projektowanie systemu informatycznego

Biurko w biurze z laptopem wyświetlającym interfejsy użytkownika, dokumenty i narzędzia

Jest to główny etap, w którym tworzone jest oprogramowanie, zaraz po analizie i dokonaniu pierwszych kluczowych aspektów, o których mowa była w poprzedniej sekcji. Celem tego etapu jest stworzenie wydajnego i funkcjonalnego rozwiązania, biorąc pod uwagę oczywiście założenia końcowe projektu, odbiór użytkowników oraz pokonywanie problemów i barier w branży, dla której jest tworzone oprogramowanie.

Analiza funkcjonalności systemu

Na początku tworzenia programu, projektanci określają funkcjonalności, które oprogramowanie będzie oferować. Te funkcjonalności definiują zakres możliwości aplikacji, dostosowując je do wymagań biznesowych i oczekiwań użytkowników. Możemy to określić jako zestaw funkcji, które są projektowane na podstawie interakcji z użytkownikami, analizy rynku oraz badania konkurencyjnych produktów. Dzięki tym działaniom, oprogramowanie może być lepiej dopasowane do potrzeb użytkowników, spełniając jednocześnie wymagania rynkowe i zapewniając przewagę nad konkurencją.

Przykładowe funkcje podstawowe:

 • Interfejs Użytkownika (UI) - Zapewnia interaktywność i dostępność dla użytkownika

 • Rejestracja i Logowanie - Umożliwia użytkownikom tworzenie kont i bezpieczne dostępy

 • Przechowywanie Danych- Zapewnia miejsce do przechowywania i zarządzania danymi

Przykładowe funkcje zaawansowane:

 • Zaawansowane narzędzia analityczne: Do monitorowania i raportowania wyników działania aplikacji

 • Zaawansowane Opcje Bezpieczeństwa: Zwiększają ochronę danych użytkowników

 • Możliwość integracji z innymi aplikacjami i usługami poprzez API: Umożliwia łączenie aplikacji z zewnętrznymi systemami i usługami

Modelowanie procesów

Następnym krokiem przy realizacji projektu IT jest modelowanie procesów. Etap ten obejmuje:

 • Określenie Celu: na początku ustalane są główne cele modelowania, takie jak poprawa wydajności systemu, lepsze zrozumienie procesów, ich automatyzacja, czy zapewnienie zgodności z przepisami. Celem jest wyraźne zrozumienie, po co modelujemy dany proces.

 • Zbieranie informacji na temat procesu: w tym kroku zespół projektowy przeprowadza rozmowy z osobami zaangażowanymi w projekt i analizuje dostępną dokumentację, aby zebrać jak najwięcej danych o istniejących procesach.

 • Tworzenie modelu: następnie, za pomocą wybranych narzędzi do modelowania, tworzony jest wstępny model procesu. Model ten wizualizuje, jakie działania są wykonywane i w jakiej kolejności, identyfikując również wszystkie wejścia i wyjścia systemu

Modelowanie procesów ma na celu pokazanie, jakie działania wykonuje program i w jakiej kolejności. Modelowanie również przyczynia się do usprawnienia optymalizacji procesów biznesowych, a także eliminuje potencjalne błędy i nieefektywności.

Sposoby modelowania:

 • Diagramy przepływu danych (DFD): służą do graficznego przedstawiania, jak dane są przetwarzane w systemie. Pokazują, jak informacje przemieszczają się od źródła (np. użytkownik) do celu (np. baza danych) przez różne procesy. DFD pomagają zidentyfikować, jakie dane są potrzebne do wykonania operacji oraz jakie procesy są za nie odpowiedzialne

 • BPMN (Business Process Model and Notation): czyli standardowy język graficzny do modelowania procesów biznesowych. Umożliwia szczegółowe przedstawienie, jak przebiegają różne czynności w ramach organizacji. BPMN pozwala na zrozumienie kolejności działań, interakcji między różnymi działami oraz automatyzację procesów.

Modelowanie procesów nie tylko ułatwia zrozumienie funkcjonowania programu, ale także pomaga wyeliminować potencjalne błędy i zwiększa efektywność całego projektu.

Architektura systemu

Kolejnym elementem jest zaprojektowanie architektury systemu, czyli technologicznej kwestii oprogramowania. Określa ona między innymi alternatywny sposób przechowywania danych, interakcji z innymi systemami, zasady zapewnienia bezpieczeństwa, skalowalność oraz wydajność produktu.

Składniki architektury:

 • Baza danych - systemy, które przechowują i zarządzają zbiorem danych. Służą do efektywnego przechowywania informacji, umożliwiając ich organizację, manipulację oraz udostępnianie użytkownikom.

 • Serwer aplikacyjny/webowy - oprogramowanie odpowiedzialne za przetwarzanie i dostarczanie aplikacji lub treści internetowych do użytkowników. Są odpowiedzialne za obsługę żądań klientów i realizację logiki biznesowej aplikacji.

Aspekty konstrukcyjne:

 • Modularność - podział systemu na mniejsze, niezależne komponenty, co ułatwia rozwój, modyfikację i ponowne wykorzystanie kodu oraz zapewnia większą skalowalność i elastyczność systemu.

 • Elastyczność w utrzymaniu | Adaptacyjność systemu - zdolność systemu do szybkiego dostosowywania się do zmieniających się wymagań i warunków, co ułatwia natychmiastową odpowiedź na potrzeby biznesowe oraz redukuje koszty utrzymania i rozbudowy.

 • Wysoka dostępność i bezpieczeństwo danych - co oznacza, że system jest odporny na awarie, gwarantuje ciągłość działania oraz zapewnia zabezpieczenie danych przed utratą, kradzieżą lub nieautoryzowanym dostępem.

 • Wzorce projektowe - sprawdzone strategie projektowania oprogramowania, które pomagają skutecznie rozwiązywać typowe problemy w budowie systemów. Ułatwiają one zarządzanie kodem, jego rozbudowę i zrozumienie.

Testowanie i tworzenie raportów

Kobieta w biurze, używająca lupy do analizy danych na dużym ekranie.

Testowanie jest równie ważnym procesem podczas tworzenia oprogramowania. Śmiało można powiedzieć, że etap testowania jest tak samo ważny jak tworzenie samego kodu. Testowanie w głównej mierze jest odpowiedzialne za kontrolę jakości produktu pod względem wymogów klienta i użytkowników końcowych. Dodatkowo proces ten umożliwia wykrycie awarii, defektów lub usterek.

Poprzez kontrolę jakości oprogramowania mamy pewność, że produkt jest zgodny z wymaganiami klienta i oczekiwaniami użytkowników końcowych. Pozwala to uniknąć kosztownych błędów i usterek, które mogłyby wpłynąć na funkcjonalność, wydajność lub bezpieczeństwo aplikacji. W dzisiejszym konkurencyjnym środowisku technologicznym jakość produktu jest kluczowa dla sukcesu rynkowego, a testowanie jest nieodzownym etapem do jej zapewnienia podczas tworzenia projektu IT.

Proces testowania zwykle obejmuje kilka etapów, zaczynając od planowania i projektowania testów, przez ich wykonywanie, aż do analizy wyników i raportowania. W trakcie planowania określa się, co i w jaki sposób będzie testowane, a także jakie narzędzia i techniki zostaną użyte. Etap wykonywania testów obejmuje przeprowadzanie testów zgodnie z planem, rejestrowanie błędów i awarii oraz ich kategoryzację. W końcowej fazie analizuje się wyniki, sporządza raporty i podejmuje decyzje dotyczące dalszych kroków, takich jak poprawianie błędów czy ponowne testowanie.

Wdrażanie produktu 

Osoba trzymająca smartfon, na którym wyświetlone są interaktywne ikony, co wskazuje na nowoczesne podejście do technologii

Wdrażanie produktu w procesie tworzenia oprogramowania jest kluczowym etapem, który obejmuje różne działania mające na celu wprowadzenie systemu do rzeczywistego środowiska użytkowego (produkcyjnego). To w tym momencie system, przygotowany i przetestowany wcześniej, jest finalnie udostępniany użytkownikom lub klientom.

Uruchomienie oprogramowania na rynku wymaga starannego planowania, wykonania szeregu testów, przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników, a także zapewnienia wsparcia technicznego. Po wdrożeniu niezmiernie ważne jest także ciągłe monitorowanie działania systemu, dostarczanie niezbędnych aktualizacji oraz dbałość o jego utrzymanie.

Interakcja z odbiorcami

Jest to nic innego, jak komunikacja z osobami, które finalnie korzystają ze stworzonego produktu w postaci aplikacji. To oni dostarczają informacji zwrotnych, które pozwalają na dostosowanie oprogramowania do ich potrzeb i wprowadzenie ewentualnych poprawek. To właśnie użytkownicy końcowi dostarczają twórcom oprogramowania tzw. informacji zwrotnych, co umożliwia wprowadzenie koniecznych poprawek i dostosowywanie struktury programu do potrzeb klienta. Ważne jest, aby specjaliści IT byli w stałym kontakcie z odbiorcami w celu:

 • Zrozumienia, jak użytkownicy pracują z nowym systemem

 • Identyfikacji wszelkich problemów operacyjnych lub niejasności.

Szkolenia i wsparcie

Szkolenia dla partnerów są kolejnym procesem podczas wdrażania oprogramowania na rynek. Ten etap pozwala użytkownikom na dokładne zapoznanie się z wszystkimi funkcjonalnościami produktu oraz nauczenie się, jak efektywnie z nich korzystać. Informacje o możliwościach oprogramowania są przekazywane przez specjalistów lub instruktorów zajmujących się wdrażaniem, którzy również udzielają wsparcia w rozwiązywaniu wszelkich wątpliwości.

Monitorowanie użytkowania

Efektywny monitoring użytkowania oprogramowania pozwala na szybkie wykrycie błędów oraz ocenę wydajności infrastruktury programu. Jest to niezbędne dla:

 • Analizy danych dotyczących częstotliwości użycia poszczególnych rozwiązań programu;

 • Optymalizacji procesów i konfiguracji infrastruktury programu na podstawie rzeczywistego wykorzystania.

Zarządzanie projektem

Grupa osób w biurze, analizująca plany i notatki na stole, korzystająca z tabletu i dokumentów, co sugeruje współpracę nad projektem inżynieryjnym lub architektonicznym.

Jest to proces który obejmuje planowanie, monitorowanie i kontrolę wszystkich aspektów planu i jego założeń, a także wszystkie czynności obejmujące motywowanie członków zespołu, aby osiągnęli cele planu oraz założeń w ramach ustalonych ograniczeń.

Przypisanie zadań członkom zespołu

Jest to jedno z kluczowych elementów w procesie zarządzania  projektem. Każdy członek zespołu otrzymuje swoje wytyczne, które musi zrealizować w procesie tworzenia oprogramowania. Jego obowiązki muszą być dopasowane indywidualnie do każdego członka zespołu, biorąc pod uwagę jego umiejętności oraz doświadczenie.

Zadania powinny być jasno zdefiniowane względem celów, zakresu i oczekiwanych wyników. Należy zatem wziąć pod uwagę:

 • Analiza kompetencji - matchowanie umiejętności do zadań

 • Przydział odpowiedzialności - określenie, kto jest odpowiedzialny za poszczególne zadania

 • Ustalanie priorytetów - określenie kolejności wykonywania zadań w oparciu o kryteria programu

Kontrola realizacji

Kontrola przyrostów produktu jest kolejnym cyklem zawierającym się w samym procesie zarządzania projektem. Jest to etap potrzebny do utrzymania programu na właściwej drodze, biorąc oczywiście pod uwagę wcześniejsze założenia. Monitorowanie postępów pomaga w identyfikacji odchyleń od  założonego planu i szybkiego podejmowania działań korygujących.

Do ważnych aspektów w tym procesie na pewno możemy zaliczyć:

 • Postęp realizacji - zastosowanie narzędzi do śledzenia, takich jak tabele Gantta lub systemy kanban

 • Spotkania zespołowe - regularne spotkania, aby prowadzić dyskusje na temat aktualnego stanu projektu

 • Raporty - tworzenie i analiza raportów postępu

Współpraca z partnerami

Komunikacja z klientami jest nieodłącznym aspektem dla sukcesu planu założeń. To co pomaga w zarządzaniu oczekiwań i wspieraniu zaangażowania w projekt to stałe generowanie i przekazywanie informacji o aktualnym postępie projektu.

To co również na pewno wspomaga proces koordynacji z partnerami to na pewno:

 • Regularne aktualizacje - informowanie partnerów o postępach i ewentualnych przeszkodach

 • Feedback - zbieranie informacji zwrotnych od partnerów i wdrażanie niezbędnych zmian w projekcie

 • Rozwiązywanie konfliktów - mediacja w przypadku konfliktów między interesariuszami i zespołem projektowym

Komunikacja z klientem

Grupa młodych ludzi w nowoczesnym biurze, rozmawiających przy stole z laptopami, co sugeruje spotkanie lub współpracę nad projektem.

Dialog i prowadzona stała konwersacja z klientem to kolejny aspekt bardzo potrzebny przy tworzeniu indywidualnego oprogramowania. Ważne w tym procesie jest to, by komunikacja przebiegała jasno i zrozumiale. Jest to potrzebne do stworzenia jak największej świadomości na temat celów klienta oraz ograniczeń jakie musi aplikacja zawierać.

O samej komunikacji z klientem w tym artykule mówiliśmy już wielokrotnie. Należy pamiętać, że ma to ogromny wpływ na wcześniej opisane etapy procesu tworzenia oprogramowania indywidualnego.

Specyfikacja wymagań klienta

Na początku każdego projektu IT istotne jest dokładne zrozumienie potrzeb i oczekiwań klienta. Zadaniem zespołu projektowego jest gromadzić wszystkie informacje, a następnie opracowywany jest dokument, zwany dokładną specyfikacją wymagań. By stworzyć taki zestaw informacji, należy odbyć szereg spotkań, warsztatów z klientem oraz odbiorcami końcowymi. Daje to większą gwarancję, że wszystkie potrzeby zostały uwzględnione. 

To co możemy zaliczyć do kluczowych elementów specyfikacji wymagań to:

 • Funkcjonalności - jakie funkcje produkt ma zawierać.

 • Przeszkody - jakie znaczące czynniki (np. budżetowe, technologiczne) należy wziąć pod uwagę.

 • Priorytety - które funkcje są najważniejsze i powinny być realizowane w pierwszej kolejności.

Bariery i ryzyka

Ilustracja przedstawiająca kobietę, która podtrzymuje przewracające się bloki, co symbolizuje zapobieganie upadkowi lub zarządzanie kryzysowe

Podczas tworzenia oprogramowania dedykowanego, należy mieć na względzie świadomość ograniczeń i ryzyk. Są one istotnym elementem dla powodzenia całego projektu.

Zarządzanie barierami projektu

Cykl ten polega na analizie oraz zarządzaniu wszelkimi potencjalnymi przeszkodami, które mogą wystąpić w trakcie realizacji projektu. Skuteczne zarządzanie barierami projektowymi wymaga także współpracy i komunikacji między członkami zespołu. Otwarta komunikacja pozwala na szybsze rozpoznanie problemów oraz ich efektywne rozwiązywanie.

Przykładowymi barierami projektu IT są m.in.:

 • Zasoby - ilość dostępnych specjalistów, sprzętu czy technologii.

 • Czas - terminy związane z dostarczeniem poszczególnych elementów projektu.

 • Budżet - finansowe ramy projektu, które nie mogą być przekroczone

Planowanie awaryjne

Czym jest tak naprawdę proces planowania awaryjnego? Jest to nic innego, jak przygotowywanie planów działań na wypadek pojawienia się nieoczekiwanych zdarzeń podczas tworzenia aplikacji dedykowanej. Zdarzenia te mogą negatywnie wpłynąć na końcowy rezultat projektu. Podczas planowania awaryjnego dokonuje się identyfikacji potencjalnych ryzyk i zagrożeń. Następnie analizuje się ich możliwe konsekwencje oraz określa działania, jakie należy podjąć w przypadku ich wystąpienia. W ramach tego procesu przygotowuje się również odpowiednie zasoby, narzędzia i procedury, które umożliwią szybką reakcję na pojawiające się problemy.

Kluczowe kroki planowania awaryjnego to:

 • Identyfikacja ryzyk - wymienienie potencjalnych trudności i nieoczekiwanych zdarzeń.

 • Opracowanie planów - stworzenie szczegółowych procedur postępowania na wypadek zidentyfikowanych ryzyk.

 • Testowanie i aktualizacja - regularne sprawdzanie skuteczności planów i ich aktualizacja.

Zarządzanie zespołem programistów

Grupa młodych ludzi w biurze, zgromadzonych wokół komputera, wspólnie pracujących nad projektem, co sugeruje intensywną współpracę i kreatywną atmosferę.

Głównym efektem zarządzania team'em developerów jest szybkość dostarczania oprogramowania. Dodatkowo, koncentrujemy się na dostosowaniu metod pracy do konkretnego projektu oraz skutecznym wdrażaniu nowych technologii.

Szybkie dostarczanie oprogramowania

Szybkie dostarczanie oprogramowania oznacza, że nowe funkcje lub aktualizacje są wdrażane często i regularnie. Jest to kluczowe, ponieważ pozwala na bieżąco reagować na zmieniające się potrzeby klientów. Gdy produkt jest dostarczany szybciej, klient może natychmiast ocenić, czy spełnia on jego oczekiwania, i w razie potrzeby zgłosić uwagi lub prosić o zmiany.

Szybkie dostarczanie nie tylko daje przewagę rynkową, ale również umożliwia ciągłe zbieranie informacji zwrotnych od użytkowników końcowych. Informacje te są cenne, ponieważ mogą wpływać na dalszy rozwój produktu.

Metodyka pracy

Metodyka pracy odnosi się do zasad i technik, które określają, jak zadania są planowane, wykonywane, monitorowane i oceniane w ramach projektu. Jest to sposób organizowania pracy oraz interakcji między członkami zespołu, który ma na celu osiągnięcie określonych założeń projektowych.

O to kilka z metod, które możemy wyróżnić podczas realizowania projektu przez firmę IT

 • Agile: Zapewnia elastyczność i adaptacyjność, sprzyja ciągłej komunikacji między członkami zespołu oraz z kontrahentem.

 • Scrum: Podział projektu na krótkie sprinty umożliwia regularną ocenę postępów i szybką adaptację do zmieniających się wymagań.

 • Kanban: Ułatwia wizualizację pracy i priorytetyzację zadań, co prowadzi do wydajniejszego zarządzania przepływem pracy.

Adaptacja w branży

Zbliżenie na rękę układającą puzzle, co symbolizuje rozwiązywanie problemów, analizę i cierpliwość.

W obliczu dynamicznie rozwijającego się rynku IT, firmy muszą wykazać się adaptacją, aby nadążyć za zmieniającymi się wymaganiami oraz nowymi technologiami. Proces tworzenia programowania indywidualnego wymaga ciągłego monitorowania i wdrażania nowych rozwiązań dostosowanych do obszaru działalności i potrzeb odbiorców.

Analizowanie trendów rynkowych

Ocena aktualnych trendów rynkowych jest kluczem do zrozumienia, jakie technologie zyskują na popularności, jakie funkcje są obecnie pożądane przez odbiorców, oraz jakie problemy i wyzwania są typowe dla danego obszaru działalności.Branża IT wymaga od specjalistów nieustannego rozwoju i natychmiastowych dostaw nowych rozwiązań, które to mogą być czynnikiem decydującym o przewadze konkurencyjnej.

Dostosowanie do specyfiki dziedziny biznesowej

Każda branża ma swoje unikalne wymagania i pewne ograniczenia — od regulacji prawnych po specyficzne potrzeby odbiorców. Przykładowo, w sektorze finansowym istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa danych, natomiast w obszaru działalności rozrywkowej kluczowe może być połączenie nowych technologii z interakcjami odbiorcy. Firmy informatyczne podczas realizacji projektu informatycznego muszą brać pod uwagę te specyfiki, aby dostarczyć produkt dopasowany do potrzeb i oczekiwań klientów.

Rozwój i skalowanie systemu

Osoba trzymająca tablet z wyświetlonymi skomplikowanymi schematami i diagramami, co sugeruje analizę technologicznych systemów

Rozwój i skalowanie systemów informatycznych to kluczowe elementy decydujące o sukcesie każdego projektu technologicznego. W miarę jak systemy stają się bardziej popularne i złożone, a liczba użytkowników oraz ilość przetwarzanych danych wzrasta, konieczne jest zapewnienie, że infrastruktura będzie w stanie sprostać tym wyzwaniom.

Integracja z istniejącymi systemami

Dbając o jak najlepsze stworzenie systemu informatycznego, kluczowe jest zagwarantowanie jego kompatybilności oraz integracji z systemami zewnętrznymi. Integracja ta powinna być płynna, a na jej płynność składa się:

 • Kompatybilność interfejsów API - czyli zdolność różnych systemów i aplikacji do współdziałania za pomocą określonych zestawów reguł i protokołów, co umożliwia bezproblemową wymianę danych i funkcji między nimi.

 • Zdolność do wymiany danych w różnych formatach - możliwość przesyłania i odbierania informacji w różnych standardach, co umożliwia interoperacyjność między różnymi systemami i aplikacjami.

Ewolucja w kontekście przyszłości

Realna żywotność tworzonego oprogramowania dedykowanego zależy od jego zdolności do ewolucji. Musimy wiedzieć, że w tej branży zarówno warunki rynkowe i technologiczne wymagają od systemu elastyczności oraz możliwości adaptacji do nowych rozwiązań. Dlatego w kontekście rozwoju oraz utrzymanie żywotności aplikacji musimy wziąć pod uwagę:

 • Modułową architekturę umożliwiającą dodawanie nowych funkcjonalności - to pozwala na podzielenie aplikacji na niezależne, wymienne części, które mogą być rozwijane, testowane i wdrażane niezależnie od siebie.

 • Procesy pozyskiwania i wdrażania informacji zwrotnych od interesantów oraz inne elementy cyklicznej oceny efektywności systemu - poprzez systematyczne zbieranie opinii i sugestii użytkowników możemy identyfikować obszary wymagające ulepszeń lub naprawy.

 • Planowanie strategii w kontekście przyszłych wymagań i trendów technologicznych - dzięki temu wykonawcy projektów IT mogą dostosować swoje produkty, czy usługi do przyszłych potrzeb rynkowych, zwiększając swoją zdolność do innowacji i adaptacji w zmieniającym się środowisku technologicznym.

Ocenianie projektów IT

Zbliżenie na osobę piszącą na laptopie, z ekranem wyświetlającym skomplikowane dane lub kod, co sugeruje pracę nad projektem technologicznym lub programistycznym

Kolejny etap czynności wykonywanych w cyklu życia tworzenia oprogramowania. Ma on na celu weryfikację skuteczności systemów i informowanie o decyzjach strategicznych, czyli decyzji podejmowanych na najwyższym poziomie zarządzania w organizacji, które mają długoterminowy wpływ na jej rozwój.

Ewaluacja skuteczności

Jest to nic innego, jak zmiana efektywności projektu w czasie jego trwania. Eksperci koncentrują się na analizie stopnia w jakim system spełnia założone cele biznesowe i wymagania techniczne. Podczas ewaluacji skuteczności aplikacji dedykowanej należy wyróżnić kluczowe wskaźniki, takie jak: zgodność produktu z wymaganiami użytkownika, wydajność, stabilność oraz bezpieczeństwo oprogramowania. A wskaźniki te możemy zmierzyć za pomocą różnych metod lub narzędzi. Przykładowe to:

 • Analiza raportów błędów i incydentów,

 • Ankiety i wywiady z odbiorcami końcowymi,

 • Testy wydajnościowe i penetracyjne.

Analiza danych z tych źródeł pozwala na obiektywną ocenę na ile system przyczynia się do osiągnięcia celów biznesowych firmy oraz czy jest odporny na zagrożenia.

Podejmowanie decyzji o dalszym rozwoju

Na podstawie zebranych informacji na temat oprogramowania, Zarówno tych danych zebranych podczas jego tworzenia, jak i podczas jego funkcjonowania - kierownik projektu podejmuje decyzje dotyczące przyszłości aplikacji. O tym czy oprogramowanie będzie kontynuowane, czy jego system będzie posiadał więcej nowych funkcjonalności, a także czy te istniejące będą restrukturyzowane, zależy od kilku czynników:

 • Aktualność technologii i jej zdolność do dalszych aktualizacji,

 • Odpowiedź na zmieniające się potrzeby rynku i odbiorców,

 • Zgodność z przyszłościowymi wizjami i strategiami firmy,

 • Analiza kosztów i potencjalnego zwrotu z inwestycji (ROI).

Pamiętajmy, że włączenie klientów w proces ewaluacji i decyzyjny może zwiększyć szanse na sukces i zaakceptowanie zmian w projekcie przez wszystkich odbiorców systemu.

Zarządzanie dokumentacją

Stos kolorowych dokumentów i teczek na biurku, co sugeruje dużą ilość pracy papierkowej

Aby zapewnić porządek i efektywność w projekcie IT, organizacje tworzące oprogramowanie dbają o taki aspekt, jak zarządzanie dokumentacją. Dobrze zarządzana dokumentacja projektu informatycznego zapewnia członkom zespołu dostęp do niezbędnych informacji oraz ułatwia komunikację z klientami, a także użytkownikami końcowymi.

Tworzenie i utrzymanie dokumentacji systemu 

Jeżeli mówimy o zarządzaniu dokumentacją, to trzeba najpierw ją zacząć tworzyć. Czynność ta obejmuje nie tylko zapisywanie specyfikacji technicznych czy biznesowych, ale również rejestrowanie postępów w pracy i zmian w kodzie źródłowym. 

Jakie z tego płyną korzyści?

Utrzymanie zapisów dokumentalnych na bieżąco pozwala na szybkie identyfikowanie i naprawę problemów, a także efektywne wprowadzanie nowych rozwiązań.

Poniżej opiszemy kilka przykładów, które składają się na dokumentacją w projektach IT oraz krótko je opiszemy:

 • Specyfikacja wymagań - dokument określający szczegółowe potrzeby i oczekiwania względem systemu lub produktu.

 • Instrukcje dla użytkowników - sposób korzystania z danego systemu, aplikacji lub urządzenia. Dzięki temu użytkownik jest w stanie skutecznie oraz bezpiecznie używać oprogramowania.

 • Zapisy zmian - dokumentacja, która śledzi i rejestruje wszelkie modyfikacje dokonywane w systemie, aplikacji lub projekcie. Pomaga to zespołom utrzymywać przejrzystość w procesie rozwoju oraz utrzymania systemu.

 • Raportowanie -  dokumentowanie bieżących postępów w projekcie dla interesariuszy.

Wnioski i zakończenie projektu

Pod koniec realizacji projektu informatycznego, kluczowe staje się rzetelne podsumowanie wykonanych działań oraz ocena osiągniętych wyników.

Na etapie finalizacji założonego planu, zespół dokonuje szczegółowej analizy wszystkich etapów pracy. Ma to na celu ocenę zgodności z pierwotnymi wymaganiami oraz identyfikację obszarów wymagających poprawy lub dalszego rozwoju. Raportowanie wyników obejmuje nie tylko prezentację osiągniętego produktu końcowego klientowi, lecz także podsumowanie zaplanowanych oraz nieprzewidzianych wyzwań, z jakimi zespół projektowy musiał się zmierzyć. Istotne jest to, by raport zawierał:

 • Dokumentację projektu - wszystkie etapy pracy powinny być udokumentowane dla celów historycznych oraz edukacyjnych, co pozwala na reużywalność w przyszłych projektach.

 • Informacje zwrotne od użytkowników - otrzymane informacje zwrotne mogą być wykorzystane do dalszego ulepszania produktu oraz usprawniania przyszłych projektów

 • Podsumowanie budżetu - detaliczna analiza wydatków w stosunku do planowanego budżetowania jest kluczowa dla ewaluacji finansowej.

 • Analizę osiągnięć - określenie, które cele projektowe zostały osiągnięte oraz które wymagają dalszej pracy.

 • Rekomendacje na przyszłość - oszczędne wnioski i rekomendacje dotyczące podejścia do podobnych projektów w przyszłości.

Finalizacja projektu, aplikacji informatycznej przyczynia się do wyciągania wniosków, które są niezbędne dla podniesienia efektywności zarządzania przyszłymi przedsięwzięciami w obszaru działalności IT.

Często Zadawane Pytania

Ilustracja przedstawiająca cztery osoby z dużymi znakami zapytania, co symbolizuje niepewność, pytania lub poszukiwanie rozwiązań
Jakie są kluczowe wyzwania podczas procesu tworzenia oprogramowania dla systemów informatycznych, które należy pokonać, aby osiągnąć sukces w projekcie?

Kluczowe wyzwania podczas procesu tworzenia oprogramowania dla systemów informatycznych to:

 • Zrozumienie i spełnienie wymagań klienta oraz interesariuszy

 • Skuteczna komunikacja i współpraca w zespole

 • Zarządzanie zmianami i nieoczekiwanymi modyfikacjami w projekcie

 • Utrzymanie jakości kodu i zapewnienie jego testowalności

 • Integracja z istniejącymi systemami i narzędziami

 • Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony danych

 • Zarządzanie ryzykiem i jego minimalizowanie

 • Utrzymanie harmonogramu i budżetu

 • Wspieranie ciągłego doskonalenia i uczenia się w zespole

 • Skalowanie i elastyczność oprogramowania na przyszłość.

W jaki sposób przebiega rozpoczęcie projektu IT i jakie działania mają pierwszeństwo?

Przed rozpoczęciem projektu informatycznego zazwyczaj dochodzi do spotkania z klientem, gdzie ustalane są cele i zalecenia projektu. Następnie tworzy się dokumentację i plan realizacji. Pierwszeństwo ma zawsze zrozumienie potrzeb interesantów i określenie zakresu realizacji.

Jakie czynniki najczęściej wpływają na proces tworzenia oprogramowania?

Znaczące czynniki, które mogą wpłynąć na proces tworzenia oprogramowania, to: budżet, czas, zasoby ludzkie oraz technologiczne. Te aspekty mogą wymusić kompromisy dotyczące funkcjonalności i zakresu planu realizacji.

 • wymagania użytkowników

 • planowanie i zarządzanie projektem

 • komunikacja i współpraca zespołu

 • technologie i narzędzia

 • testowanie i jakość

 • zarządzanie zmianami

 • zgodność z regulacjami i standardami

 • ocena ryzyka

 • dostępność zasobów

 • feedback i iteracyjny rozwój

Jaką rolę pełnią członkowie zespołu w procesie projektowania systemów informatycznych?

Członkowie zespołu są odpowiedzialni za różne aspekty projektowania systemów IT, od analizy i projektowania przez programowanie aż po testowanie i wdrożenie. Zespół musi dobrze współpracować, aby proces przebiegał sprawnie i efektywnie.

Jakie podejścia są stosowane do szybkiego dostarczania nowych funkcji w obszaru działalności IT?

Do szybkiego dostarczania nowych rozwiązań stosuje się metodyki zwinne, takie jak Scrum czy Kanban. Cechują się one krótkimi cyklami produkcyjnymi, ciągłym testowaniem i udoskonalaniem, co pozwala na bieżące wprowadzanie zmian i szybkie dostosowywanie się do potrzeb rynku.

Metodyka wodospadowa (Waterfall) to tradycyjny sposób prowadzenia projektów, w którym każda faza projektu (np. analiza wymagań, projektowanie, kodowanie, testowanie, wdrażanie) jest realizowana po kolei. Każda faza musi być ukończona przed rozpoczęciem następnej, co daje uporządkowaną strukturę, ale jest mniej elastyczna w przypadku zmieniających się wymagań.

Scrum to podejście zwinne (Agile), które dzieli projekt na krótkie iteracje zwane sprintami, zazwyczaj trwające 1-4 tygodnie. W każdym sprincie zespół planuje, rozwija, testuje i dostarcza gotowe do użycia funkcje. Scrum zakłada stałą komunikację między zespołem a interesariuszami, a także regularne retrospekcje i spotkania planistyczne. Dzięki temu metodyka zwinna - Scrum - jest bardziej elastyczna i lepiej radzi sobie z ciągle zmieniającymi się wymaganiami.

W jakim stopniu informacja zwrotna od klienta wpływa na wdrożenie oprogramowania?

Raport jako odpowiedź zwrotna od klienta jest niezwykle ważny i często decydują o kierunku, w jakim rozwija się produkt. Pozwalają one na dostosowanie oprogramowania do aktualnych potrzeb odbiorcy i mogą prowadzić do modyfikacji rozwiązań programu lub do opracowywania nowych.

Interesuje Cię stworzenie dedykowanego oprogramowania? Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony i skontaktowania się z nami pod linkiem: https://devspower.com/pl/custom-software-development/

Newsletter

Zapisz się do Newsletter'a, aby uzyskać dostęp do najświeższych informacji

Podaj swoje imię i nazwisko
Podaj swój adres e-mail

© DevsPower. 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kiedy odwiedzasz lub wchodzisz w interakcję z naszymi witrynami internetowymi, usługami lub narzędziami, my lub nasi autoryzowani usługodawcy możemy używać plików cookie do przechowywania informacji, aby pomóc Ci zapewnić lepsze, szybsze i bezpieczniejsze doświadczenie oraz w celach marketingowych